Közép-magyarországi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI- Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: +36(1)237-6700/807
T/F: +36(1)237-6795
email:kmriszi@mobilitas.hu

GALÉRIA
Ifjúsági referensek

Az ifjúsági referens

A települési, térségi, illetve megyei ifjúsági referenst az önkormányzat, önkormányzati intézmény vagy az önkormányzattal az ifjúsági feladatokra vonatkozó feladat-ellátási szerződést kötött ifjúsági célú társadalmi szervezet, alapítvány, a helyi önkormányzat által alapított közalapítvány, egyházi szervezet vagy közhasznú társaság alkalmazza.

Legfőbb felelőssége az önkormányzat - ifjúsági feladatok ellátása kapcsán adódó - közigazgatási feladatainak, illetve az önkormányzat illetékességi területén nyújtott ifjúsági szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseinek koordinálása, továbbá az önkormányzat ifjúsági érdekegyeztetési rendszerének kialakítása, fejlesztése.

Munkája során közvetlen kapcsolatban áll az önkormányzat ifjúsági ügyekért felelős bizottságával, továbbá - amennyiben van - az ifjúsági ügyekért felelős tanácsnokkal. Aktív kapcsolatot tart fent az ifjúságsegítői feladatokat ellátó szakemberekkel, az ifjúsági korosztályi és szakmai közösségekkel (informális csoportjaival), szervezetekkel, a helyi ifjúsági tanáccsal.

A települési, térségi, megyei ifjúsági referens feladata
- az ifjúsági feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó előterjesztések elkészítése, különös tekintettel
- az ifjúsági koncepcióra és cselekvési tervre;
- az ifjúsági közösségek és szervezetek, illetve a helyi ifjúsági tanács megalakulását és működését lehetővé tevő, illetve segítő feltételrendszerre;
- az ifjúságsegítői munkával, az ifjúsági szolgáltatások, illetve intézmények programjaival, tevékenységével és a közösségekbe, szervezetbe nem tömörülő fiatalok számára kidolgozott szakmai fejlesztőprogramokkal összefüggő javaslatokra;
- az önkormányzat ifjúsági feladatainak ellátása kapcsán hozott rendeleteiben és határozataiban foglalt, az önkormányzat és/vagy hivatala felelősségi körébe utalt feladatok végrehajtása, illetve koordinálása;
- az ifjúsági feladatok ellátásához kapcsolódó (oktatással, közművelődéssel, az egészségüggyel, a szociál- és foglalkoztatáspolitikával, az otthonteremtéssel, stb. összefüggő) előterjesztések véleményezése;
- mindazon eljárások kidolgozása és működtetése, melyek biztosítják a fiatalok és közösségeik, szervezeteik, helyi ifjúsági tanácsuk óhajainak, szándékainak, érdekeinek továbbítását, becsatornázását az önkormányzat, illetve annak intézményei, valamint az egyházak, a vállalkozók, a munkahelyek és egyesületek felé;
- a fiatalok, közösségeik, szervezeteik, helyi ifjúsági tanácsuk és az önkormányzat közötti érdekegyeztetés kialakítása, illetve működtetése;
- a településen/kistérségben foglalkoztatott ifjúságsegítői feladatokat ellátó szakemberek és a humán szakterületen foglalkoztatott további szakemberek munkáját segítő feltételrendszer kidolgozása és elemeinek összehangolása.

A helyi, térségi, illetve megyei ifjúsági referens feladatai ellátása keretében
- elkészíti, illetve elkészítteti a fiatalok élet- és munkakörülményeit, tanulmányait, művelődési és közösségi aktivitását, egészségügyi-, szociális- és lakáshelyzetüket, képességeiket, vágyaikat, szándékaikat és életstratégiáikat, stb. feltáró elemzéseket és biztosítja azok helyi nyilvánosságra hozatalát, megvitatását;
- a feltáró elemzések alapján elkészíti, illetve elkészítteti az önkormányzat hosszú távú (7-9 éves) ifjúsági koncepcióját, és a rövid távú (1-3 esztendős) ifjúsági cselekvési tervét, biztosítja azok nyilvánosságra hozatalát, megvitatását;
- megteremti az ifjúsági koncepciók és cselekvési tervek, illetve az önkormányzat hosszabb távú társadalmi, gazdasági stratégiája közötti összhangot;
- az előbb említett három folyamatba bevonja a fiatalokat, illetve közösségeiket, szervezeteiket, helyi ifjúsági tanácsukat biztosítva ezzel az ifjúsági koncepciók és cselekvési tervek folyamatos kontrollját;
- az önkormányzat ifjúsági feladati ellátása érdekében külső - anyagi és szakmai - erőforrásokat von be, összehangolja azokat a már rendelkezésre állókkal;
- feltárja az ifjúsági közösségek és szervezetek, a helyi ifjúsági tanács - működésüket lehetővé tevő, illetve segítő feltételrendszerrel kapcsolatos - igényeit;
- koordinálja a fiatalok és közösségeik, szervezeteik, helyi ifjúsági tanácsuk igényeinek és az ifjúsági szolgáltatások, illetve intézmények programjainak, tevékenységének összehangolását;
- felméri a közösségekbe, szervezetbe nem tömöríthető fiatalok számára kidolgozott szakmai fejlesztőprogramokat (a szabadidő-szervezés, a sport - beleértve az „extrém" formákat
is - lehetőségeinek, az amatőr művészeti aktivitások, az iskolarendszertől független képző programok, stb.) és kidolgozza azok megvalósíthatóságát, elérhetőségét szolgáló önkormányzati feltételrendszert;
- együttműködik a településen, a kistérségben, illetve a megyében foglalkoztatott ifjúságsegítői feladatokat ellátó és a humán szakterületen foglalkoztatott további szakemberekkel, elősegíti, hogy javaslataikat a felelős testületek elfogadják.

A települési/térségi ifjúsági referens - lehetőség szerint - rendelkezik
- jogi, közigazgatási, esetleg népművelő, művelődésszervező (és szinonimái) vagy tanári, illetve rokon humán végzettséggel vagy e végzettségek megszerzését szolgáló tanulmányokat folytat;
- közigazgatási, civil szervezeti, szolgáltatói jártassággal és az ifjúsági civil non-profit szektorral kapcsolatos ismeretekkel.

 

 

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2010. 07. 06.
Impresszum