Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár
ELÉRHETŐSÉGEK
A NIIDA koordinációs feladatait Vincze József látja el, kérdéseivel/kéréseivel az alábbi elérhetőségeken veheti fel vele a kapcsolatot: vincze.jozsef@mobilitas.hu

Az egyes almenük koordinálási feladatait a Mobilitás kollégái (illetve az adott szakterületen dolgozó partnerek) végzik.
BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:   [REGISZTRÁCIÓ]
Fogalomtár
A fogalomtár használata elé

Az ifjúsági korosztályokkal foglalkozó szakemberek, a szakmai műhelyek megjelenésével, a képzések fejlődésével az ifjúságügy önálló paradigmává érett. Fontos, hogy a nemzetközi irodalomból, a hazai gyakorlatból átvett, kikristályosodott fogalmaink olyan egységes hálót alkossanak, amely segítséget ad ahhoz, hogy az ifjúsági szektor szereplői (közel) egységes szaknyelvet beszéljenek.
A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, mint a magyarországi ifjúsági szektor fejlődésének egyik meghatározó szereplője, a tudásmegosztás elvén működő internetes fogalomtár kialakítását kezdte el a Nemzeti Ifjúsági Információs Dokumentációs Adattár részeként.
A fogalomtár célja, hogy a szakkifejezések értelmezésével segítséget, kiindulási pontot nyújtson az ifjúsággal foglalkozó szakembereknek. Különösen fontosnak tartjuk, hogy ebben az európai ifjúsági munka területén megjelenő új használatú fogalmak (pl: coaching, mentoring) is helyet kapjanak. A célcsoporttal végzett tevékenységekhez kapcsolódó kifejezések mellett ugyancsak része a fogalomtárnak az ifjúsági szakmával kapcsolatos fogalmak is.
Arra is törekedtünk, hogy amennyiben egy kifejezésnek létezik magyar nyelvű változata, úgy azt használjuk. Be kell látnunk azonban azt is, hogy az ifjúságügy szakirodalma ugyanúgy meghatároz egyfajta szókincset, mint bármely más szakmáé, melyek szintén bővelkednek az átvett idegen szavakban. Meg kell találnunk az egyensúlyt, ahol a cél az lehet, hogy "egy nyelvet" beszéljünk, azaz kialakuljon egyfajta konszenzus a szakszavakkal kapcsolatban. Ezt elősegítendő, megfontolásra ajánljuk az ifjúsági korosztályok tagolására és a körülöttük megjelenő segítői és egyéb szerepek rendszerbe foglalására javaslatot tevő "Alapfogalmak" című dokumentumot.
Munkánk során a már létező fogalomtárak felhasználása mellett, új defíniciók létrehozásával együtt alkottuk meg az ifjúsági szektorban használt fogalmak egy adott, kiinduló halmazát. A NIIDA felülete lehetővé teszi, hogy a fogalmakat széles felhasználói kör aktívan véleményezhesse, és követhető legyen egyes definíciók megvitatása, illetve alternatív értelmezési módok valamint új fogalmak beszúrásának menete.
Így amellett, hogy a módszertanok, megközelítési módok sokfélesége is gyümölcsöző módon megjelenhet a vita során, annak érdekében is tehetünk a felhasználókkal együtt, hogy egy közösen értelmezett szókincs és ezáltal az egységes nyelvhasználat alapjai kialakuljanak.

Dér Attila, Hajdu-Kis Diána, Kiss Andrea, Nagy Ádám

A Fogalomtár  kereshető adatbázisa itt érhető el:
http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/fogalomtar/fogalmakAz ifjúsági alapfogalmak

Szükségesnek tűnt, hogy az ifjúsági szektorról, ifjúsági tevékenységről szóló fogalmak némelyikét, azokat, amelyek nélkül a többi fogalom megértése nehézségekbe ütközik vagy nem értelmezhető, mintegy alapvetésként, "alapfogalmaként" külön határozzuk meg.
Ehhez felvázolunk egy, a szektorról szóló modellt. A modell középpontjában maga az egyén (illetőleg közössége) áll.
Az első hagymahéjon belül azon tevékenységek találhatók, amelyek közvetlen szereplője az egyén (közösség). E megközelítés a vertikális ifjúsági munka (személyes ifjúságsegítés, informális tanulás, közösségfejlesztés).
A középső hagymahéjba tartozik minden olyan tevékenység, amely csak közvetett módon kerül kapcsolatba magával az egyénnel (közösséggel), "pusztán" szervezi azt, kereteit adja meg, megalkotja szintetizáló elméleteit. Ez lesz az ifjúsági szakma.
A külső hagymahéj a horizontális ifjúsági megközelítés terepe, az ifjúsági tevékenységek határterületei, a más szakmához történő kapcsolódások találhatók itt.

 

(Az ábra nagyításához kattintson a képre.)

Az ifjúsági tevékenység háromféle csoporttal áll viszonyban:

• (közvetlenül) az ifjúsági korosztályokkal - ez az ifjúsági munka,
• az ifjúsággal foglalkozó szakmai közösséggel és az állam ifjúsági szeletével (kormányzat, önkormányzat stb.), - az ifjúsági szakma, illetve
• az ifjúsági tevékenységek határterületeivel - ez az ifjúságügy.

Az ifjúsági szektor szereplőinek feladata az önmagáért és közösségeiért felelős polgárrá válás mással nem helyettesíthető segítése elsősorban a harmadlagos szocializációs terep megmunkálásával, de (re)szocializációs szükséghelyzetben akár valamennyi szocializációs terepen. A cél az, hogy az ifjak részesei lehessenek egy kiegyensúlyozott, összetartó, együttműködő és fenntartható társadalomnak - vagyis egy olyan társadalmi térnek, amely képes kiegyensúlyozott válaszokat adni az adott kor kihívásaira.

Korosztályi szempontból az ifjúsági tevékenység alanya az ifjúsági korosztályok, azaz a már önmagukért felelősséget vállalni képességtől, a kortárscsoport szerepének megjelenésétől (a pszichológia ezt a fogalmat átpártolásnak nevezi) a már nem csak önmagáért való felelősségvállalásig (munkahely, családalapítás stb) (8-10 évestől 25-30 évig) tartozók.

Ebből következően az alapfogalmaink:

1. Gyerek: Az ifjúsági korosztályokon belül a három viszonylag homogén korcsoport egyike, (8-14 éves kor), akik még alapvetően a szülőhöz-tanárhoz kötődnek
2. Serdülő: Az ifjúsági korosztályokon belül a három viszonylag homogén korcsoport egyike (15-18 éves kor), akiknél legintenzívebben jelentkezik a kortársakhoz való kötődés
3. Fiatal: Az ifjúsági korosztályokon belül a három viszonylag homogén korcsoport egyike, (19-30 éves kor), akik a társakhoz, barátokhoz (esetleg eszményekhez, értékekhez) kötődnek.
4. Ifjúság, Ifjúsági korosztályok: a gyerekek, serdülők és fiatalok korcsoportjainak összessége; az ifjú fogalom többes gyűjtőfogalma, együttese. Az önmagukért már felelősséget vállalni képességtől, a kortárscsoport szerepének megjelenésétől a már nem csak önmagáért való felelősségvállalásig terjedő időszakba tatozó korosztályok.
5. Ifjú: Az ifjúsági tevékenységek alanya (közösségeivel egyetemben), az ifjúsági korosztályok tagja
6. Ifjak: Az ifjú fogalom többes száma, az ifjúsági korosztályok bizonyos tagjai
7. Ifjúsági munka: az a tevékenység, amely az ifjúsági korosztályokkal közvetlen kapcsolatban lévő szereplők közt lévő interakciók összessége. Az érintett korosztályok élethelyzetéből adódó sajátos problémáinak megoldását, társadalmi részvételük kialakítását segítő, az ő részvételükre és sajátos szakmai eszközrendszerre alapozó társadalom-, közösség- és személyes fejlesztő, segítő munka. A kifejezés egyesíteni hivatott a felnőtté válást (elő)segítő mindenféle foglalatosságot a születéstől felnőtt korig az úgynevezett harmadlagos szocializációs terepen (a család és az iskola mellett). Az ifjúsági munka cselekvési tere (ideje) a szabadidős idősáv, amelyhez önkéntesen lehet csatlakozni (szemben a másik két szocializációs tereppel, amely adottság, ill. kötelező).
8. Ifjúsági szakma: az ifjúsági tevékenység középső hagymahéja, mindazon tevékenységeket tartalmazza, amely tartalmában, módszertanában segítséget adhat a közvetlen ifjúsági munkának. Az absztrakció magasabb szintjén elhelyezkedő tevékenységösszesség, amelynek feladata az ifjúsági munka "hátterének" biztosítása.
9. Ifjúságügy: Minden olyan terület, amelynek ifjúsági vonatkozása (is) van, de nem ifjúsági munka és szakma. Így ifjúságügy a tandíjhitel, az egészségtudatosság (ifjúsági vetülete), a Gyes, a gyermekétkeztetés stb. (horizontális megközelítés).
10. Ifjúságsegítő: az ifjúsági munka tevékenységeiben kompetens, arról képesítést szerzett egyén.
11. Ifjúsági szakértő: az ifjúsági szakma tevékenységeiben kompetens, arról képesítést szerzett egyén.
12. Ifjúsági szektor: Az ifjúsági munka, ifjúsági szakma és ifjúságügy összefoglaló neve.
13. Ifjúsági tevékenység: az ifjúsági szektorban végzett valamennyi alkotó cselekvés.


Felhasznált források:

A fogalomtár a magyar és külföldi szakirodalomban, általános lexikonokban, törvényekben és egyéb dokumentumokban szereplő fogalmakat, kifejezéseket, utalásokat használta alapként. Különösen épített a hazai ifjúsági területen már meglévő gyűjteményes kiadványokra:

● A társas érintkezés pszichológiája, Forgách József, Gondolat-Kairos, Budapest, 1996
● A tréningek szerepe, Forintos Klára, www.treningkereso.hu/a_treningek_szerepe.html , 2008-06-09
● Az ifjúsági munka fogalomtára - Az ifjúsági munka területéhez kapcsolódó fogalmak gyűjteménye, Bánszegi Zsuzsa (szerk), Ifjúsági Munkások Szakmai Módszertani Egyesülete, Debrecen,2006
● Coaching, www.bodo-training.hu, 2008-06-09
● Felnőttoktatási és képzési lexikon, Magyar Pedagógiai Társaság-OKI kiadó-Szaktudás Kiadóház, Budapest, 2002
● Fogalomtár, Bíró Endre, in.: Nonprofit Világ, kézirat
● Ifjúságsegítés - probléma vagy lehetőség az ifjúság, Nagy Ádám (szerk), Belvedere-Új Mandátum-Palócvilág, Szeged-Budapest 2007
● Ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka, Nagy Ádám (szerk), kézirat, 2008
● Kézikönyv ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatások szervezéséhez, Szabó Csaba (szerk), Helpi Ifjúsági Informciós és Tanácsadó Iroda - Hayico Módszertani Központ, Kecskemét, 2006
● Kommunikációs konfliktusok kezelése a munkahelyen, Mészáros Aranka (szerk), Eötvös Kiadó, Budapest, 2007
● Közművelődési fogalomtár, kézirat
● Médiaoktatás, Buckingham, D.: Új Mandátum, Budapest. 2005.
● Mi fán terem? A facilitálás, Simon Ildikó, CTF Füzetek, 2000, Budapest
● Miért bántalmaz? Miért bántalmazhat?, Szil Péter, Habeas Corpus Munkacsoport, Budapest, 2005
● Önkéntességről általában: Önkéntes Központ Alapítvány, www.onkentes.hu, 2008-06-09
● Pedagógiai Lexikon, Báthory, Z. - Falus, I. (szerk.): Keraban Könyvkiadó, Budapest, 1997.
● Pszichológiai szótár. Fröhlich, W. D., Budapest-Springer. 1996.
● T-kit sorozat 6 magyarul megjelent kötete, Európa Tanács- Mobilitás Nemzetközi Igazgatósága, Budapest 2003-2006
● Vezetés és szervezetpszichológia, Klein Sándor, Edge 2000, Budapest, 2004
● Vukosavljeviæ, Nenad: Erõszakmentesség? Erõszakmentes konfliktuskezelési tréningek kézikönyve a felnőttekkel való foglalkozásokhoz. Erőszakmentes Akcióközpont, 2005 BelgrádA Fogalomtár  kereshető adatbázisa itt érhető el:
http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/fogalomtar/fogalmak  

Impresszum