A nemformális tanulás módszerei, eszközei

 S-05-146/2009.

A képzés céljai:
- Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges nemformális tanulási kompetenciák és motivációk fejlesztése.
- A résztvevő képessé váljon a nemformális tanulás lehetőségeinek, formáinak, módszereinek megismerésére és alkalmazására.

A képzés célcsoportja:
Fiatalokkal foglalkozó, őket segítő szakemberek.

Megszerezhető/fejlesztendő kompetenciák:
Tanulás tanulása:
• Oktatási és képzési lehetőségek ismerete.
• Az alkalmazkodóképesség és rugalmasság fejlesztése.

Személyközi, interkulturális és szociális kompetencia:
• Jártasság az együttműködésben különböző csoporthelyzetekben.
• Törekvés a sztereotípiák és az előítéletek leküzdésére, konszenzuskészség.

Vállalkozói kompetencia:
• A változások elfogadása, az egyén felelőssége cselekedetei iránt, célok kitűzése és elérése, sikerorientáltság.
• Együttműködésre épülő rugalmas csapatmunka.
Kulturális kompetencia:
• Saját egyéni, kreatív és kifejezési szempontok másokéhoz való viszonyítása.
Digitális kompetenciák
• A valóság és a virtuális világ közötti különbség felismerése.

A bekapcsolódás, a részvétel feltételei: nincs

Képzési idő: 30 óra
Elmélet 30% gyakorlat 70%

A képzés módszerei:
Nemformális képzési módszerek: interaktív prezentáció, szituációs és szerepjátékok, irányított beszélgetés, egyéni feladatok és konzultáció, strukturált páros és csoportmunka, tematikus műhelymunka, gyakorlatok.

A képzés strukturális felépítése:
A program három részből áll.
1. Előkészítés: igényfelmérés, pályázat, kapcsolatfelvétel, előzetes egyéni felkészülés.
2. Bentlakásos képzés (3-4 nap), vagy 6x5 óra, vagy 5x6 óra hetente.
3. Utánkövetés: Kapcsolattartás, szakmai tanácsadás, értékelés

A képzés egységei: 

Tanulási tér kialakítása, célok, csoportszabályok.
Mi a nemformális tanulás?
Tanulási módok, élethosszig tanulás.
Kulcskompetenciák értelmezése és fejlesztése.
(8 kulcskompetencia)
A csoportos tanulás tervezése.
Tanulási stílusok.
Gyakorlatok alkalmazhatósága kompetenciák fejlesztésére.
A nemformális tanulás elismertetése.
Összegzés, értékelés.

Csoportlétszám (min. és max.): 15-25 fő

Előzetes tudás elismerése:

A képzés épít a résztvevők előzetes tudására és gyakorlati tapasztalataira, azt elismeri, teret ad az egyénnek tapasztalatai és tudása megosztására. A képzés végére a résztvevők egyéni tudása, tapasztalatai közös tudássá állnak össze, mely alapja lesz együttműködésüknek és a továbbiakban ifjúsági munkájuknak.

Tanúsítvány kiadásának feltétele:
A tanúsítvány kiállításának feltételei: Aktív részvétel a program 80 %-án; a modulok végén az önértékelő és értékelő, visszajelző kérdőívek pontos kitöltése.

Értékelés
o Résztvevők szempontjai: elvárások, tematika, megvalósult program, csoportlégkör, képzők, feltételek, megszerzett tudás, használhatósága az ifjúsági munkában, saját részvétel értékelése
o Képzők szempontjai: szervezés, feltételek, résztvevők előzetes tudása és aktivitása, célok, eredmények, következtetések, javaslatok a képzés továbbfejlesztésére

Impresszum