Nemformális tanulás az ifjúsági munkában (60 óra)

PL-3484

A képzés céljai:
- A nemformális tanulás megismertetése és lehetőségeinek bemutatása az ifjúsági munkában.
- Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges tanulási kompetenciák és motivációk megalapozása fiatalkorban.
- A csoport, a csoportos és egyéni tanulás tervezéséhez, szervezéséhez szükséges szakmai kompetenciák fejlesztése.

A résztvevő képessé váljon
- fiatalok egyéni tanulási motivációinak és tanulási stílusainak feltárására;
- kulcskompetenciák értelmezésére és fejlesztésére az ifjúsági munka során;
- az Európai Unió és a Magyar Köztársaság vonatkozó stratégiai terveinek és programjainak megismerésére és alkalmazására.

A képzés célcsoportja:
Az ifjúsági kérdésekkel és ifjúsági munkával közvetlenül vagy közvetetten (hivatásszerűen vagy önkéntes tevékenységek keretében) foglalkozó köztisztviselők, közalkalmazottak, civil szervezetek tagjai, tisztségviselői.

Megszerezhető kompetenciák:
Tanulás tanulása:
• Az egyén képessége az egész életen át tartó tanulásra, és saját szakmai pályafutásának irányítására.
• A kompetenciák változtatására és fejlesztésére való hajlandóságot támogató énkép, valamint a motiváció és a siker elérésében vetett hit megerősítése.
• Az alkalmazkodóképesség és rugalmasság fejlesztése.
Személyközi, interkulturális és szociális kompetencia:
• Jártasság az együttműködésben különböző csoporthelyzetekben.
• Empátia és mások bizalmának kiváltása.
Vállalkozói kompetencia:
• A változások elfogadása, az egyén felelőssége cselekedetei iránt, célok kitűzése és elérése, sikerorientáltság.
• Együttműködésre épülő rugalmas csapatmunka.
Kulturális kompetencia:
• Nyitottság a kulturális kifejezés sokfélesége iránt.
Anyanyelvi kommunikáció
• Gondolatok, érzések és tények kifejezésének és értelmezésének képessége.
Digitális kompetenciák
• A valóság és a virtuális világ közötti különbség felismerése.

A bekapcsolódás, a részvétel feltételei:
A résztvevő ifjúsági munkát végezzen önkéntesként, vagy hivatásaként.

Képzési idő: 60 óra
Elmélet 30% gyakorlat 70%

A képzés egységei:

I. modul
A NEMFORMÁLIS TANULÁS ALAPJAI (30 ÓRA)

II. modul
A NEMFORMÁLIS TANULÁS LEHETŐSÉGEI, FORMÁI, MÓDSZEREI, ESZKÖZEI (30 ÓRA)

 

Impresszum