Helyi ifjúsági munka (60 óra)

 PL-3468

A képzés céljai:

A települési ifjúsági munkához elengedhetetlenül szükséges ismeretek azonosítása, a szükséges készségek és képességek erősítése a résztvevőkben, különösen a települési ifjúsági stratégia és feladatterv elkészítése, valamint megvalósítása, a szükséges együttműködések kialakítása és fenntartása, valamint a részvétel vonatkozásában.

A képzést befejező résztvevő képessé kell, hogy váljon a helyi / települési ifjúsági munka megtervezésével, a tervek megvalósításával és a kapcsolódó események, munkafolyamatok szervezésével kapcsolatos feladatok elvégzésére úgy, hogy azokat a helyi fiatalok szükségleteire és igényeire tekintettel, a folyamatokban velük közösen végzi el. A képzést elvégző résztvevő képes kell, hogy legyen arra, hogy segítse a fiatalok által kezdeményezett ifjúsági projektek hatékony megvalósítását, a projektek fenntarthatóságát, a projektek megvalósításához szükséges erőforrások azonosítását, biztosítását.

A képzés célcsoportja:

Az ifjúsági kérdésekkel és ifjúsági munkával települési szinten közvetlenül vagy közvetetten (hivatásszerűen vagy önkéntes tevékenységek keretében) foglalkozó köztisztviselők, közalkalmazottak, civil szervezetek tagjai, tisztségviselői.

A képzésen megszerezhető kompetenciák:

Állampolgári:
• EU és az ET, valamint az európai szakmai szervezetek / hálózatok vonatkozó állásfoglalásainak és elképzeléseinek, valamint a hazai ifjúságpolitikára vonatkozó hatályos elképzeléseknek és rendelkezéseknek megismerése
• a települési önkormányzat döntéshozatalában, a helyi ifjúságot érintő kérdésekben való aktív részvételhez szükséges információk feldolgozásának, a részvétel módjainak és lehetőségeinek, a részvételre motiválásnak az ismerete és alkalmazásuk képessége
• helyi társadalom életében való részvételhez szükséges ismeretek, készségek és képességek és az aktív részvételre való motiválás

Személyközi interkulturális és szociális:
• Együttműködés különböző csoporthelyzetekben különböző szociális és kulturális helyzetben lévő személyekkel
• Interkulturális dimenzió jelentőségének megértése és gyakorlati alkalmazása
• A konstruktív kommunikáció elérése különböző társadalmi helyzetekben
• Empátia és mások bizalma elnyerésének a képessége
• Képesség a személyes és szakmai szféra külön választására
• Nemzeti kulturális és az európai identitás tudatosítása
• Mások és más értékek elfogadása és tiszteletben tartása
• Különbözőségek megismerése és megértése

Tanulás tanulása
• A nem-formális tanulási módszerek jelentőségének megértése az ifjúsági munkában
• A képzés csoportfolyamataiban való aktív, személyes részvétel segítségével a tanulásnak a hagyományostól eltérő módjainak „felfedezése"

A képzésen résztvevők körében várhatóan tudatosodnak a helyi / települési szintű ifjúsági munka összetettségével, kereteivel, lehetőségeivel, feltételeivel és eszközeivel, valamint a települési / helyi ifjúsági munkában való személyes szerepekkel való ismeretek, tudatosulnak a szükséges készségek és képességek. A csoportmunka során az együttműködési készség, az empátia, és a tolerancia személyes szintje fejlődik. A fiatalokat segítő/támogató attitűd erősödik. A gyakorlati ifjúsági munkában a hozzáértés és a demokratikus alapállás fejlődik. A résztvevő motiváltsága és a fiatalok általa való motiválásának képessége nő.

A bekapcsolódás, a részvétel feltételei:

A képzés résztvevői kötődjenek egy településhez (a településen található hivatalhoz, intézményhez, civil szervezethez) és tevékenységeiket az ifjúsági munka területein végzik hivatásos vagy önkéntes keretek között, köztisztviselőként, közalkalmazottként vagy ifjúságsegítőként.

Képzési idő: 60 óra
Elmélet 30% gyakorlat 70%

A képzés egységei:

I. modul: IFJÚSÁGI MUNKA (40 óra)

II. modul: HELYI TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL (20 óra)

 


csoportmunka

csoportmunka

egymásra figyelünk

Fehértó

colostok

Beszéljük meg!

Fehértó Képviselő Testület
Impresszum