Emberi jogi nevelés nem-formális módszerekkel

Fiatalok emberi jogi nevelése nem-formális módszerekkel (30 óra)
PL-2798

A képzés céljai:

A képzés átfogó célkitűzése a képzésben résztvevők emberi jogi tudatosságának elmélyítése, kritikai gondolkodásuk, önálló véleményalkotásuk és cselekvő helyi társadalmi részvételük megalapozása és fejlesztése.

A képzés egyaránt célul tűzi ki a polgári és politikai jogok, a szociális, gazdasági és kulturális jogok, valamint a kollektív jogok, tehát az emberi jogok mindhárom generációjának megismertetését és védelmét.

A résztvevők

1. megismerik az emberi jogokat és jelentőségüket a mindennapi életben és a demokrácia fejlesztésében
2. megismerik az állampolgárként és az Európai Unió polgáraiként gyakorolható jogokat és felelősségeket
3. olyan attitűdöket és képességeket sajátítanak el és gyakorolnak, amelyekkel ellensúlyozni tudják a környezetükben tapasztalható destruktív magatartásformákat (pl. az előítéletességet, passzivitást, ellenségességet, erőszakos konfliktus-megoldást)
4. felkészülnek arra, hogy együttműködjenek más társadalmi csoportok képviselőivel annak érdekében, hogy az emberi jogok szándékos megsértését megelőzzék, felismerjék és kiálljanak az emberi jogok érvényesüléséért
5. felkészülnek arra, helyi emberi jogi projektet valósítsanak meg, amelyek az emberi jogok érvényesülését, jogsértések megelőzését vagy megállítását segítik az adott közösségben

Megszerezhető kompetenciák:

Készségek, képességek:

 • értő figyelem és kommunikáció: a különböző vélemények, nézetek meghallgatásának képessége,a saját jogainknak és mások jogainak képviseletére való képesség;
 • kritikus gondolkodás: a megfelelő információ megtalálása, a tények kritikai érzékkel való kezelése, az előítéletek és a részrehajlás, a manipuláció különböző formáinak felismerése, megalapozott ítéletalkotásra épülő döntéshozatal;
 • együttműködési készség, a konfliktushelyzetek pozitív kimenetelű megoldásának képessége;
 • a közösségben való részvétel, a közösségszervezés készsége;
 • tettrekészség az emberi jogok képviseletéért és védelmezéséért helyi és globális szinten.

Attitűdök és értékek:

 • felelősségérzet a saját tetteinkért, a személyes fejlődés és a társadalmi változások iránti elkötelezettség;
 • érdeklődés, nyitottság, a másság értékként való tisztelete;
 • empátia és szolidaritás: elhivatottan segíteni azoknak, akiknek az emberi jogait veszély fenyegeti;
 • az emberi méltóság iránti érzékenység, önbecsülés és mások megbecsülése társadalmi, kulturális, nyelvi vagy vallási különbözőségtől függetlenül;
igazságérzet, tenni akarás a szabadság, az egyenlőség és a másság tisztelete ideáljának elérése érdekében.

Fiatalok emberi jogi nevelése nem-formális módszerekkel (120 óra)
PL-3133

A képzés céljai:

A fiatalok és a  fiatalokkal foglalkozók emberi jogi nevelése, illetve emberi jogi nevelésre felkészítése formális, nem-formális és informális nevelési közegekben, a nem-formális tanulási környezetben bevált módszerekkel, a résztvevők szociális kompetenciáinak fejlesztése.

Megszerezhető kompetenciák:

Állampolgári kompetenciák:

 • Az emberi jogok és a demokrácia fogalmainak és az azokról szóló nemzetközi nyilatkozatoknak ismerete
 • A szolidaritás kifejezése az emberi jogi kérdések iránt
 • Mások és más értékek elfogadása és tiszteletben tartása illetve különbözőségek megismerése és megértése

Személyközi interkulturális és szociális kompetenciák:

 • A másik ember iránti érdeklődés és tisztelet
 • Hatékony részvétel a társadalmi életben
 • Együttműködés különböző csoporthelyzetekben
 • Interkulturális dimenzió szerepének megértése
 • Konstruktív kommunikáció különböző társadalmi helyzetekben
 • Empátia és mások bizalmának kiváltása
A személyes elégedetlenség konstruktív módon történő kifejezése
Impresszum