GYIA TANÁCS

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa

Az Alapprogram Tanácsának (a továbbiakban: Tanács) feladata:

a) dönt az Alapprogram - az országos és a regionális támogatási rendszerben felhasználható - keretösszegeinek irányairól és arányairól, a központi pályázatok meghirdetéséről, a pályázatok, illetve támogatási igények elbírálásának szempontjairól és a támogatások felhasználásának ellenőrzési és értékelési rendjéről,
b) dönt a pályázatok, illetve támogatási igények elbírálásának rendjéről, az elbírálásban résztvevők köréről,
c) a hozzá beérkezett pályázatok, illetve támogatási igények alapján - a miniszter véleményének előzetes meghallgatásával - dönt a támogatások odaítéléséről,
d) meghatározza a támogatások kedvezményezettjeivel kötendő szerződések tartalmát, a kedvezményezettek értesítésével, a velük való kapcsolattartással összefüggő szabályokat és feladatokat,
e) közreműködik az ellenőrzési és értékelési feladatokban,
f) az Alapprogram működésének tapasztalatai és értékelése alapján javaslatot tesz a miniszternek a 2. § (2) bekezdésében meghatározott célok keretei között az éves prioritásokra, az éves költségvetési törvény tervezésével összhangban a költségvetési keretösszegre,
g) kapcsolatot tart és egyeztet a hasonló célú támogatásokat nyújtó döntéshozó testületekkel,
h) meghatározza ügyrendjét és a működésének nyilvánosságával összefüggő szabályokat,
i) összehangolja a Regionális Ifjúsági Tanácsok munkáját.
j) közreműködik a gyermek- és ifjúsági szolgáltatások fejlesztésének tervezésével és összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásában, e körben együttműködik a területfejlesztésért felelős központi államigazgatási szervekkel, valamint az Országos Területfejlesztési Tanáccsal,
k) közreműködik a gyermekek és az ifjúság élethelyzetének javításával kapcsolatos, a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által előkészített programok kidolgozásában,
l) részt vesz a gyermek- és ifjúságpolitika célkitűzéseinek, fejleményeinek a társadalommal való megismertetésében,
m) feladatainak ellátása során együttműködik az Országos Fogyatékosügyi Tanáccsal, illetve a Roma Integrációs Tanáccsal.

A Tanács feladatainak végrehajtásáról évente két alkalommal írásban tájékoztatja a minisztert.

 

Impresszum