Fiatalok Lendületben Program
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI - Fiatalok Lendületben Programiroda

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
E-mail: ifjusag.eu@mobilitas.hu
Tel.: (+36-1) 237-6700
Fax: (+36-1) 237-6760
GALÉRIA
Programismertető
FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött Youth in Action - Fiatalok Lendületben Program célja nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára. A Program a 2007-től 2013-ig fut.
A Program jelentősen hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez, és kulcsfontosságú eszközt jelent a fiatalok nem-formális és informális tanulási lehetőségeinek biztosításában.

A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései:
  • a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári szerepükre;
  • a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Európai Unióban;
  • a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése;
  • hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezeteket támogató rendszerek fejlesztéséhez;
  • az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása.

A fent említett általános célkitűzések a következő prioritások figyelembevételével valósulnak meg.

1. Európa-polgári szerep
A Fiatalok Lendületben Program kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a benne részt vevő fiatalok tudatában legyenek európaiságuknak, és ezért bátorítja a fiatalokat, hogy olyan európai kérdésekről gondolkodjanak, mint az Európa-polgárság és az Európai Unió építése és jövője.
2. A fiatalok társadalmi részvétele
Alapvető prioritás továbbá a fiatalok részvétele a demokráciában. Ennek értelmében a Program bátorítja a fiatalokat, hogy aktívan éljenek állampolgári szerepükkel; ez a cél három szinten valósul meg:
  • növelni a fiatalok aktív részvételét saját közösségük civil társadalmi életében;
  • növelni a fiatalok aktív részvételét a képviseleti demokráciában;
  • a részvételi, participációs nevelés különböző formáinak fokozott támogatása.
3. Kulturális sokszínűség
A kulturális sokféleség, valamint a rasszizmus és idegengyűlölet elleni harc is elsődleges a Program számára. A különböző kulturális, etnikai és vallási háttérrel rendelkező fiatalok közös tevékenységeinek támogatásával a Program a fiatalok interkulturális tanulását kívánja elősegíteni. A projektek kialakításának és megvalósításának szempontjából ez azt jelenti, hogy a részt vevő fiataloknak tisztában kell lenniük az adott projekt interkulturális dimenziójával, valamint, hogy a különböző résztvevők egyenlő arányban jelennek meg a projektben.
4. A hátrányos helyzetű fiatalok bevonása
A Program kiemelt célja, hogy a kevesebb eséllyel rendelkező fiatalok is egyformán hozzáférjenek a Program kínálta lehetőségekhez és támogatásokhoz. Ennek érdekében a részt vevő szervezeteknek kerülniük kell a társadalom bizonyos csoportjait érintő kirekesztést. A Fiatalok Lendületben Program mindenkié, így kiemelt figyelmet kell fordítani a speciális szükségletekkel bíró fiatalok bevonására.

A Program további általános prioritásait az Európai Bizottság éves szinten fogalmazza meg, emellett az egyes nemzeti irodák ill. döntéshozó testületek is megfogalmazhatnak és megjelölhetnek helyi prioritásokat.

A Fiatalok Lendületben Program által képviselt és hangsúlyozott alapelvek:


1. a nem- formális és informális tanulás
A formális oktatási rendszertől független, ill. azt kiegészítő, a fiatalok önkéntességén és kezdeményezésén alapuló, résztvevő-központú pedagógiai megközelítés révén a fiatalok képességei és készségei ill. személyisége fejlődik, társadalmi részvételük fokozódik.

2. a nem- formális tanulás elismerése
A Youthpass (az Europass mintájára) mint a Fiatalok Lendületben program „elismerő oklevele" dokumentálja és igazolja a projektek megvalósítói és résztvevői számára, hogy nemformális tanulási tapasztalattal rendelkeznek.

3. a Fiatalok Lendületben Program láthatósága és népszerűsítése
A Programból támogatást nyert projektekkel szemben elvárás az, hogy tájékoztassák a szélesebb nyilvánosságot a Bizottság támogatásáról, és a Fiatalok Lendületben Programról.

4. az eredmények értékelése, elismertetése és terjesztése
Az ún. valorizáció során a projektekből származó eredményeket és tapasztalatokat a résztvevők a legteljesebb mértékig kiaknázzák, a megjelenő értékeket az európai fiatalok minél szélesebb köre számára hasznosíthatóvá teszik.

5. a diszkrimináció-ellenesség
A Programban minden fiatal részt vehet fajra, nemre, vallási vagy hitbéli meggyőződésre, testi vagy szellemi fogyatékosságra, ill. szexuális orientációjukra alapuló hátrányos megkülönböztetés nélkül.

6. a férfi-nő esélyegyenlőség
A férfiak és a nők esélyegyenlősége az európai politikákban horizontálisan megjelelő irányelv. A Fiatalok Lendületben Program szem előtt tartja a nemek egyenlő arányú részvételét minden egyes alprogram vonatkozásában.

7. a gyermekek és fiatalok biztonsága és védelme
A Program összefüggésében a gyermekek védelme az olyan eshetőségekre és veszélyforrásokra való körültekintő felkészülést és azok megelőzését jelenti, amelyek a projektek során a fiatalokat érinthetik, legyen az nem megfelelő viselkedés, szexuális vagy érzelmi zaklatás, interkulturális feszültségek, balesetek, tűzesetek stb.

8. a többnyelvűség
Ezen alapelv két fő pillére a többnyelvű Európa, és a többnyelvű társadalmak építése, és az állampolgárok ösztönzése idegen nyelvek elsajátítására.

Általános tudnivalók

Pályázat-beadási határidők és a projekt kezdete:

Nemzeti szinten elbírálásra kerülő pályázatok esetén:
február 1.: május 1. - október 31.
május 1.: augusztus 1. – január 31.
október 1.: január 1. – június 30.

Központi elbírálású pályázatok esetén:
február 1.: július 1. – november 30.
június 1.: november 1.- március 30.
szeptember 1.: január 1. – július 31.

A pályázatokat kötelezően regisztrálni kell a FILEP-  elektronikus pályázatkezelő rendszerben. http://www.mobilitas.hu/flp/filep
http://www.mobilitas.hu/flp/alttudnvalok/palyazashoz


A Fiatalok Lendületben Programban részt vevő országok


A Program támogatásával megvalósuló projektekben két vagy több ország szervezetei, ifjúsági csoportja között jön létre együttműködés. Megkülönböztetünk Programországokat és Partnerországokat. A Programországokból érkező résztvevők a Fiatalok Lendületben program teljes jogú felhasználói.

Programországok

Az Európai Unió tagországai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, uxembourg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság)

Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon tagállamai, amelyek tagjai az Európai Gazdasági Térségnek (EEA): Izland, Liechtenstein, Norvégia

Az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt álló országok (Tagjelöltek): Törökország, Horvátország

Partnerországok

Stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országok
Délkelet-Európa: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró, Szerbia és Horvátország

Az Európai Szomszédsági Politikában részt vevő országok
Euromed
Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, a Nyugati part Palesztin fennhatósága, ill. a Gázai övezet, Szíria, Tunézia
Kelet-Európa és a Kaukázus
Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldávia, Oroszországi Föderáció, Ukrajna
A világ mindazon egyéb országaival, amelyek szerződéses vagy egyezményes viszonyban állnak az Európai Unióval a 2., illetve a 3.2-es Alprogramok keretében valósítható meg együttműködés.

Finanszírozás

Kétféle finanszírozási típust nyújt a Program:
- projektek finanszírozása,
- az ifjúsági területen tevékenykedő, európai szintű szervezetek működési költségének finanszírozása.
Nincs lehetőség keresztfinanszírozásra - azaz, egyazon projekt csak egy Közösségi támogatást kaphat.
A társfinanszírozás vagy részfinanszírozás elve szerint a projekt költségeinek előteremtésében a projekt szervezőinek is szerepet kell vállalniuk, és bizonyos mértékű önrészt kell felmutatniuk.
A pályázat alapján megítélt támogatási összeg a szerződéskötést követően már nem módosítható. A támogatási összeg utolsó része a pénzügyi beszámoló benyújtása és értékelése után kerül kifizetésre.

A Fiatalok Lendületben Programban megvalósuló projektek nem szolgálhatnak kereskedelmi célokat, nem tartalmazhatnak profitorientált tevékenységeket.
Összevont pénzügyi megállapodások - amennyiben egy pályázó több egymástól független vagy akár egymásra épülő projektet tervez megvalósítani az egyes Alprogramokon belül, lehetősége nyílik egyfajta egyszerűsített, kollektív finanszírozásra. Ez azt jelenti, hogy a különböző (legfeljebb 5 db, 2 éven belül megvalósuló) projektekre összevontan, egyetlen pályázat keretében kérhet támogatást.

Alprogramok:

Fiatalok Európáért
Európai Önkéntes Szolgálat
Fiatalok a Világban
Ifjúságsegítők Támogatása
Ifjúságpolitikai Együttműködések

További információt a Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutatójában találhat.

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2012. 01. 16.
Impresszum