Fiatalok Lendületben Program
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI - Fiatalok Lendületben Programiroda

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
E-mail: ifjusag.eu@mobilitas.hu
Tel.: (+36-1) 237-6700
Fax: (+36-1) 237-6718
GALÉRIA
A Fiatalok Lendületben Program Értékelő Bizottsága

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

Az Európai Bizottság által a Fiatalok Lendületben Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése érdekében létrehozott Értékelő Bizottság eljárásának, működésének szabályozására a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője az alábbi eljárási szabályzatot adja ki.

I. Az Értékelő Bizottság tagjai

1. Az Értékelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hét tagból áll, tagjait a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője kéri fel és bízza meg 1 évre a 3. pontban szereplő delegálási rend szerint.

2. A Bizottság tagja csak olyan személy lehet, aki írásban elfogadó nyilatkozatot tesz a jelölésével kapcsolatban és:

 - megfelel a Fiatalok Lendületben Program szakmai és összeférhetetlenségi kritériumainak, ugyanakkor a pályázatok elbírálása, illetőleg az ifjúsági munka területén korábban szakmai tapasztalatra tett szert.

 -  nyilatkozik arról, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben megfogalmazott feltételeknek megfelel.

3. A Bizottság tagjainak felkérése - a 2. pont figyelembevételével - az alábbi delegálási rend szerint történik:

 - az NCSSZI- Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság Hálózati Koordinációs Főosztálya és a hat Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodája által az alábbi rend szerint javasolt egy-egy személy az ifjúsági civilszervezetek képviseletére a hét régióban:
 - egy személy - Közép-Magyarország
 - egy személy - Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl közös jelöltje
 - egy személy - Dél-Dunántúl és Dél-Alföld közös jelöltje
 - egy személy - Észak-Alföld és Észak-Magyarország közös jelöltje;

 - a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság által jelölt egy személy;

 - a Magyar Református Egyház, a Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Evangélikus Egyház által működtetett Ökumenikus Ifjúsági Iroda és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége által közösen állított jelölt;

 - az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége által jelölt egy személy.

4. A Bizottság üléseinek tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottja a Fiatalok Lendületben Program nemzeti hatósági feladatait ellátó képviseletében eljáró személy, a Fiatalok Lendületben Program Monitoring Bizottságának elnöke és tagjai, valamint a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője, vagy akadályoztatása esetén az általa az adott ülésen való részvételre megbízott személy, valamint az NCSSZI - Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság, Európai Uniós Programok Főosztály  vezetője. A Bizottság ülésein a Fiatalok Lendületben Program alprogram-koordinátorai tanácskozási joggal részt vehetnek.

5. A Nemzeti Iroda hivatalos képviselője bármikor indoklás nélkül írásban visszavonhatja a megbízást, és az Értékelő Bizottság tagja megbízatásáról bármikor indoklás nélkül lemondhat írásban.


II. Az Értékelő Bizottság feladatai, kötelezettségei

6. A Bizottság:

 - javaslatot tesz a Nemzeti Hatóság és az Európai Bizottság által, adott évre meghatározott prioritások fogalmának, értelmezésének kidolgozására, a Nemzeti Irodával együttműködésben;
 - megtárgyalja az egyes pályázatokat a Nemzeti Iroda megbízásából elvégzett külső szakértői értékelés, valamint a programkoordinátori értékelés alapján készített lista, és a hozzá kapcsolódó dokumentumok alapján és a pályázatok minőségére való tekintettel javaslatot tesz azok támogatására, várólistára helyezésére, illetve elutasítására;
 - javaslatot tesz a Nemzeti Iroda részére, hogy mely pályázatok esetében kerüljön sor szakmai ellenőrző és szakmai támogató látogatásra;
 - bármely tagja jogosult a pályázóknál a hivatalos szakmai ellenőrző látogatások alkalmával a hivatalosan megbízott ellenőr mellett, azzal egyidejűleg, illetve önállóan szakmai támogató látogatás végzésére, amelyért megbízási díj illeti meg;
 - javaslatot tesz az FLP díjazott projektjeire.

7. A Bizottság tagjai kötelesek:

 - részt venni az Értékelő Bizottság ülésein, annak kezdetétől a végéig;
 - megismerni a Fiatalok Lendületben Programmal kapcsolatos, a Nemzeti Iroda által rendelkezésükre bocsátott szabályzatokat, útmutatókat, és a döntési javaslatok megtétele során az egyes dokumentumokban foglaltakat alkalmazni;
 - megismerni a Nemzeti Iroda által rendelkezésükre bocsátott ún."problémás pályázók listáját" , és a pályázatokkal kapcsolatos javaslatok megtételénél ezen listát figyelembe venni.
 - elősegíteni a Fiatalok Lendületben Program népszerűsítését.

III. Az Értékelő Bizottság elnöke

8. Bizottság elnökét a tagok maguk közül választják egy évre, akit a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője jelöl ki.

Az elnöki megbízatás a tag mandátumának lejártával megszűnik.

Az elnök megválasztásához a jelen lévő tagok kétharmadának támogató szavazata, valamint az elnök elnöki tisztséget elfogadó nyilatkozata szükséges.

Amennyiben több jelölt neve is felmerült és egyikük sem szerezte meg a jelen lévő tagok kétharmadának támogatását, úgy a két legtöbb szavazatot elért tag között újabb szavazást kell tartani.

Ha az újabb szavazás során egyik tag sem szerzi meg a jelen lévő tagok kétharmadának támogatását, úgy a Bizottság elnökét a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője jelöli ki a második szavazás során legtöbb szavazatot elért jelölt személyében.

Amennyiben az elnöki tisztségre csak egyetlen személy került jelölésre, úgy a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője - függetlenül attól, hogy a jelölt a tagok kétharmadának támogatását megszerezte-e - ezen személyt kéri fel az elnöki tisztség ellátására.

Az elnök feladatai:

 - az Értékelő Bizottság határozatképességének megállapítása és üléseinek levezetése;
 - az Értékelő Bizottság képviselete.

A helyettesítésre vonatkozóan a 12. és 13. pontok rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. Az Értékelő Bizottság ülései


9. A Bizottság üléseit a pályázati határidőkhöz igazítva tartja, a beadási határidőt követő két hónapon belül.

10. Az üléseket a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője hívja össze, írásban, elektronikus úton, az ülés napját megelőző legalább 5. munkanapig.

11. Az ülésre szóló meghívó tartalmazza az ülés dátumát, helyszínét, napirendjét, valamint a megvitatandó pályázatok értékelőlapjait és egyéb szükséges dokumentumokat vagy a dokumentumokhoz való elektronikus hozzáféréshez szükséges kódot.

12. A Bizottság üléseit az elnök, illetve távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Bizottság tagjai közül általa írásban az adott ülés levezetésére kijelölt személy (levezető elnök) vezeti. (Az elnökön a továbbiakban a levezető elnököt is érteni kell.)

13. Amennyiben levezető elnök nem került kijelölésre, úgy a Bizottság tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal levezető elnököt választanak.

14. Az elnök az ülés megnyitását követően megállapítja a Bizottság határozatképességét.

15. A Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

16. Amennyiben a Bizottság határozatképtelen, vagy az ülés ideje alatt, a napirend megtárgyalásának befejezése előtt határozatképtelenné válik, a Bizottság elnöke az ülést berekeszti, és felkéri a Nemzeti Iroda hivatalos képviselőjét, hogy 8 napon belüli időpontra, azonos napirendi pontok mellett megismételt ülést hívjon össze. A megismételt ülés időpontjára és helyére, valamint arra vonatkozó információt, hogy a megismételt ülés az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, az eredeti meghívó tartalmazza.

17. A Bizottság ülései minden esetben nyilvánosak, de előzetes regisztráció szükséges az ülésen való részvételhez.

18. A Bizottság tagjai minden ülés előtt összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek, amelyben jelzik az egyes pályázatokkal kapcsolatos érintettségüket.

Összeférhetetlenség fennállása, illetőleg az összeférhetetlenségi szabály megsértésével hozott döntés esetén a 2007. évi CLXXXI. törvény szabályait kell alkalmazni.

19. A Bizottság üléseiről emlékeztetőt, valamint a megvizsgált pályázatok listáját és a javasolt támogatási összeget tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. Az emlékeztető és a jegyzőkönyv elkészítéséért a Nemzeti Iroda felelős.

20. Az emlékeztető tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévők névsorát, az ülés napirendjét, a pályázatokról hozott döntéseket, valamint röviden az ülésen történt egyéb eseményeket, nyilatkozatokat, hozzászólásokat.

21. Az emlékeztetőt a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője, valamint a Bizottság elnöke írja alá.

22. Az emlékeztető megőrzéséről a Nemzeti Iroda gondoskodik legalább a vonatkozó szerződés lezártát követő 5 évig.

23. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévők névsorát, valamint a megvizsgált pályázatok listáját és a javasolt támogatási összegeket.

24. A jegyzőkönyvet a Bizottság valamennyi, az ülésen jelenlévő tagja aláírja, valamint a Nemzeti Iroda hivatalos képviselője ellenjegyzi, és azt legalább a vonatkozó szerződés lezártát követő öt évig meg kell őrizni.


V. A döntéshozatal rendje

25. A Bizottság döntési javaslatai elfogadásához - kivéve az elnöki tisztség betöltésével kapcsolatos szavazást - a jelenlévő tagok egyszerű többségének támogató szavazata szükséges.

26. Szavazategyenlőség esetén, a kérdéses pontot a tagok újratárgyalják és a kérdést újra szavazásra bocsátják.

Ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdéses pontot úgy kell tekinteni, hogy azokat a Bizottság nem fogadta el.

27. A Bizottság képviseletét az elnök, illetve az elnök írásbeli meghatalmazása alapján a Bizottság tagja látja el.

28. A Bizottság a Nemzeti Iroda által előterjesztett lista alapján hozza meg döntési javaslatait.

29. A lista - amely a külső szakértői értékelés, valamint a programkoordinátor által készített értékelés alapján készül - tartalmazza a pályázatok szakmai ellenőrzés, valamint formai ellenőrzés eredménye alapján történő felsorolását.

30. A Bizottságnak a pályázatok minősége alapján javaslatot kell tennie azok támogatására, várólistára helyezésére, illetve elutasítására vonatkozóan.

31. A szakértők által javasoltaktól való eltérést tartalmazó döntést a Bizottságnak indokolnia és dokumentálnia kell.

32. Az azonos minőségű pályázatok közül előnyt élvez az a pályázó, aki az adott alprogramban először nyújtott be pályázatot a Programirodához.

33. Az NCSSZI - Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság, Európai Uniós Programok Főosztály munkatársai a formai hibás pályázatok esetében ismertetik a formai hiba típusát a Bizottság tájékoztatásának céljából. A formai hiba súlyának kezelése a Fiatalok Lendületben Program Pályázatkezelési Rendjében kifejtésre kerül, így azok mérlegelése nem tartozik az Értékelő Bizottság hatáskörébe. A Bizottság tagjai a formai ellenőrzés eredményét nem vitathatják.


34. A várólistára került pályázatok esetében is meg kell határozni a javasolt támogatás összegét. A várólistára került pályázatok abban az esetben kerülnek támogatásra, amennyiben azonos pályázati körben, azonos alprogramban a szerződéskötés előtt visszalép a nyertes pályázó, és a tartaléklistán szereplő pályázat nem lépi át az adott pályázati körre meghatározott keretösszeg felső határát.


VI. A Bizottság munkamódszere


35. A Nemzeti Iroda által előterjesztett külső szakértői értékelés, valamint a programkoordinátori értékelés alapján készített lista, és a hozzá kapcsolódó dokumentumok alapján megtárgyalja az egyes pályázatokat.

Szükség esetén további információk és dokumentumok beszerzését az elnök kérheti.

A megfelelő információk birtokában a Bizottság minden egyes pályázattal kapcsolatban javaslatot tesz a Nemzeti Iroda hivatalos képviselőjének a pályázat támogatására, várólistára helyezésére, illetve elutasítására.

A pályázatokkal kapcsolatos végső döntést a Nemzeti Iroda nevében szerződéskötésre jogosult személy hozza meg.

A döntés meghozatala során a Bizottság javaslatát figyelembe veszi.

36. A Bizottság a jelen eljárási rendben felsorolt, az éves prioritásokkal, a díjazott projektekkel, a monitorozással kapcsolatos feladatainak ellátása során a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával hozza meg döntéseit.

VII. Egyéb rendelkezések

37. A Bizottság tagjai részére nyújtható tiszteletdíjra, a költségtérítések mértékére, folyósítására és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat az eljárási rend 1. számú melléklete tartalmazza.

38. Jelen Eljárási Rend aláírásának napjától hatályos, és ezáltal a korábbi ügyrend hatályát veszti.

39. Jelen Eljárási Rend hatálybalépésével egyidejűleg a Bizottság tagjainak megbízatása megszűnik. Jelen eljárási rend hatálybalépésétől számított 10 napon belül kell intézkedni a Bizottság új tagjainak felkéréséről.


Budapest, 2012. január 2.

 

Az Értékelő Bizottság tagjai 2012-ben:

Kárpáti Árpád - Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége
Bene Tamás - Dél-Dunántúl és Dél-Alföld
dr. Halászné Kiss Anikó - Észak-Alföld és Észak-Magyarország
Mádai Mónika dr. - Közép-Magyarország
Széplaki Réka - Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl
Sándor Enikő - Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (GYIÖT)
Szontágh Szabolcs - Ökumenikus Ifjúsági Iroda és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

 

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2012. 09. 04.
Impresszum